วันอังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2556

แบบทดสอบดนตรีสากล

var numChoi = 4; var answers = new Array(20); answers[0] = "ก"; answers[1] = "ค"; answers[2] = "ค"; answers[3] = "ก"; answers[4] = "ก"; answers[5] = "ข"; answers[6] = "ค"; answers[7] = "ก"; answers[8] = "ง"; answers[9] = "ง"; answers[10] = "ง"; answers[11] = "ข"; answers[12] = "ค"; answers[13] = "ข"; answers[14] = "ข"; answers[15] = "ก"; answers[16] = "ข"; answers[17] = "ก"; answers[18] = "ก"; answers[19] = "ค"; function getScore(form) { var score = 0; var currElt; var currSelection; for (i=0; i var correctAnswers = ""; for (i=1; i<=numQues; i++) { correctAnswers += "ข้อที่ " + i + ". \nคำตอบคือ " + answers[i-1] + "\r\n"; } form.solutions.value = correctAnswers ; }

-->

แบบทดสอบ วิชา ดนตรีสากล รหัสวิชา ศ43101 ระดับ ม. 6

เรื่อง วิวัฒนาการดนตรีสากล จำนวน 20 ข้อ คะแนน 20 คะแนน
==============================================================================================
[20 th Century Period ค.ศ.1900-2000]
1. ลักษณะของดนตรีที่มีการใช้บันไดเสียงมากกว่า 1 บันไดเสียงเรียกว่าอะไร ?
ก.โพลีโทนาลิตี้
ข.อโทนาลิตี้
ค.นาโนโทราลิตี้
ง.ไมโครนาลิตี้
2. ข้อที่น่าสังเกต เพลงในศตวรรรษนี้มี ลักษณะในแนวทางใด ?
ก.Romantic
ข.Rock
ค.Classic
ง.Pop
3. ผู้ประพันธ์คนใดเป็นทั้ง ผู้ประพันธ์ เพลงและนักไวโอลิน ?
ก.อารอน คอปแลนด์
ข.อีกอร์ สตราวินสกี
ค.พอล ฮินเดมิธ
ง.อาร์โนลด์ โชนเบิร์ก
4. ผลงานการประพันธ์ของชอสตาโกวิธที่เป็นผลงานขนาดใหญ่คืออะไร ?
ก.ซิมโฟนี 15 บท
ข.เพลงเต้นรำ ดนตรีแจ๊ส
ค.Zyklus สำหรับเครื่องประกอบจังหวะ
ง.โอเปร่า
5. เครื่องมือเครื่องใช้ของคนในการจะถ่ายทอดดนตรีจากผู้ประพันธ์ไปจนถึงผู้ฟังคืออะไร ?
ก.เครื่องบรรเลงและเสียง
ข.เครื่องคัดลอก
ค.ผู้บรรเลงและผู้ขับร้อง
ง.ผู้ประพันธ์
[ยุคสมัยกรีก]
6. วัฒนธรรมสมัยกรีกแยกเป็น....สาย ?
ก.1
ข.2
ค.3
ง.4
7. Mythical period ใช้ประกอบพิธีกรรมของลัทธิเทพเจ้าอะไร ?
ก.ซีอุส
ข.อีธอส
ค.อพอลโล
ง.ไดโอนีซัส
8. ลักษณะใดเป็นการขับร้องที่มีการดีดพิณไลร่า ?
ก.บาดส์
ข.คีธารา
ค.ลีริก
ง.ไดธีแรมบ์
9. คำสอนที่ว่า "การเรียนดนตรีอย่างเดียวทำให้อ่อนแอและเป็นคนมีปัญหา การเรียนกีฬาอย่างเดียว
     ทำให้เป็นคนที่อารมณ์ก้าวร้าวและไม่ฉลาด"เป็นคำสอนของใคร ?
ก.อริสโตเติล
ข.โฮเมอร์
ค.ไพธากอรัส
ง.เปลโต
10. ผู้ค้นพบกฎพื้นฐานของเสียงคือใคร ?
ก.พาตินุส
ข.เธสพิส
ค.โซไรเลส
ง.ไพธากอรัส

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น